انواع لوله

لوله مانیسمان رده 40
نام محصول قیمت سایز رده برند وزن هر شاخه تاریخ
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۵۶ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۲۰,۵ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۶۸ ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۲۴ جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۲/۸۷ تماس بگیرید ۳/۴ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۱۰ جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۵/۱۶ ۶,۰۳۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۴۵ جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۵/۴۹ ۸,۱۲۹,۹۹۵ ۳ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۶۲,۵ جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۹۱ ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۳۳,۵ جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۳۸ ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۱۵ جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۶/۰۲ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۹۵ جمعه ۱۸ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۱ تماس بگیرید ۱ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۱۵ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۲۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ اهواز - جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۲ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۴۰ اهواز ۳۲ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۱۱/۲ تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ اهواز - جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۳ ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۴۰ اهواز ۵۵ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۱۱/۴ تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ اهواز - جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۴ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۴۰ اهواز ۹۸ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۵ ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۴۰ اهواز ۱۳۰ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت "۶ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ ۴۰ اهواز ۱۶۸ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۲/۷۷ ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۴۰ وارداتی - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۲/۸۷ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۴۰ وارداتی - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۳۸ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۴۰ وارداتی - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۵۶ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۴۰ وارداتی - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۶۸ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۴۰ وارداتی - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۳/۹۱ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۴۰ وارداتی - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۵/۱۶ ۶,۳۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۴۰ وارداتی - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۵/۴۹ ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۶۲,۵ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۶/۰۲ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۴۰ دقیق کاوه ۹۵ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۵ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۴۰ وارداتی - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ضخامت۷٫۱۱ تماس بگیرید ۶ اینچ ۴۰ وارداتی - جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ضخامت۵٫۷۴ تماس بگیرید ۱/۲ ۳ اینچ ۴۰ وارداتی - جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان با ضخامت ۱/۲ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۴۰ دقیق کاوه ۸ دو شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۸
لوله مانیسمان رده 80
نام محصول قیمت سایز رده برند وزن هر شاخه تاریخ
لوله مانیسمان ۲٫۸۷ ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳/۴ اینچ ۸۰ چین ۱۳ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۳,۳۸ ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۱ اینچ ۸۰ چین ۱۸ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۳٫۷۳ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱/۲ اینچ ۸۰ چین ۱۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۴٫۸۵ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱/۴ ۱ اینچ ۸۰ چین ۲۵ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۵٫۰۸ ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱/۲ ۱ اینچ ۸۰ چین ۳۲ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۵٫۵۴ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲ اینچ ۸۰ چین ۴۳ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۷٫۰۱ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱/۲ ۲ اینچ ۸۰ چین ۶۶ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۷٫۶۲ ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳ اینچ ۸۰ چین ۹۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۸٫۰۸ تماس بگیرید ۱/۲ ۳ اینچ ۸۰ چین ۱۱۱ جمعه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۸٫۵۶ ۲۴,۷۵۰,۰۰۰ ۴ اینچ ۸۰ چین ۱۳۲ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۹٫۵۳ ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۵ اینچ ۸۰ چین ۱۸۰ شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان ۱۰٫۹۷ ۴۰,۵۰۰,۰۰۰ ۶ اینچ ۸۰ چین - شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸
لوله مانیسمان سبک
نام محصول قیمت سایز برند رده وزن هر شاخه واحد تاریخ
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۲ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ اینچ وارداتی وارداتی ۵,۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۳/۴ اینچ وارداتی ۲۰ ۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ ۲ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۲ اینچ ۲۰ وارداتی ۲۴ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۲ ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۸ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۳ اینچ وارداتی ۲۰ ۴۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۱/۴ ۱ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۶ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۴ اینچ وارداتی ۲۰ ۶۵ وارداتی شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۵ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۰۵ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۶ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۴۰ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
لوله بدون درز(مانیسمان) سبک تماس بگیرید ۸ اینچ وارداتی ۲۰ ۱۹۰ شاخه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن