انواع ورق

ورق رنگی
نام محصول قیمت ضخامت عرض رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰٫۴ ۱۲۵۰ نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۴۷,۲۰۰ ۰,۴ ۱۲۵۰ سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۴۷,۲۰۰ ۰,۴ ۱۲۵۰ قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۳۰,۷۰۰ ۰,۵ ۱۲۵۰ قرمز فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۵ ۱۲۵۰ قهوه ای سوخته فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه ۱۳۰,۷۰۰ ۰,۵ ۱۲۵۰ نارنجی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۵ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۵ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۵ ۱۲۵۰ سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۶ ۱۲۵۰ سفید یخچالی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۶ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۶ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۷ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۷ فولاد مبارکه تماس بگیرید ۰,۷ ۱۲۵۰ آبی فولاد مبارکه بنگاه تهران رول چهار شنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی چین
نام محصول قیمت ضخامت عرض رنگ کارخانه تحویل حالت تاریخ
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ صورتی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۲۰۰,۳۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ سفالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۹۵,۰۰۰ ۰,۱۸ ۱۰۰۰ بنفش چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۲۳۰,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۸۷,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین تماس بگیرید ۰,۲۵ ۱۰۰۰ بنفش چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۸۵,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۸۵,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ سفالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۹۳,۳۰۰ ۰,۲۵ ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۶۵,۳۰۰ ۰,۳ ۱۰۰۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۶۵,۳۰۰ ۰,۳ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۳ چین تماس بگیرید ۰,۳ ۱۰۰۰ سفالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۳ چین ۱۶۶,۳۰۰ ۰,۳ ۱۰۰۰ قهوه ای سوخته چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۴۹,۳۰۰ ۰,۴ ۱۰۰۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۳۲,۳۰۰ ۰,۴ ۱۲۵۰ نارنجی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴ چین ۱۳۲,۳۰۰ ۰,۴ ۱۲۵۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین ۱۴۴,۳۰۰ ۰,۴۵ ۱۰۰۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین تماس بگیرید ۰,۴۵ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین ۱۲۸,۳۰۰ ۰,۴۵ ۱۲۵۰ - چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۵ چین ۱۳۲,۳۰۰ ۰,۴۵ ۱۲۵۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۵۱,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ نارنجی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۰,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ پرتغالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۲,۸۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ سبز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۴,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ سفالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۱,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۰۰۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۹,۸۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ قرمز چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۴,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ پرتغالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۳۱,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ نارنجی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۳۱,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ سفالی سفالی بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۷,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ سفید یخچالی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۴,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ صورتی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین ۱۲۴,۳۰۰ ۰,۴۷ ۱۲۵۰ بنفش چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
ورق رنگی ۰٫۴۷ چین تماس بگیرید ۰,۴۷ ۱۲۵۰ آبی چین بنگاه تهران رول پنج شنبه ۹ خرداد ۱۳۹۸
بازار لوله;فروشگاه اينترنتي بازار لوله|قيمت لوله و آهن